Sidste byrådsmøde i 2022

Sidste byrådsmøde i 2022

19. december 2022 - kl. 9:47 - af

Et aftenmøde den onsdag den 21. december bliver det sidste byrådsmøde i kalenderåret 2022.

Byrådet skal tage endelig stilling til en vedtagelse af lokalplan for udvidelse af Karstensens skibsværft på Skagen Havn. Center for Teknik- og Miljø indstiller bl.a., at kommuneplantillæg vedtages uden ændringer i forhold til det fremlagte forslag, og at lokalplanen vedtages med de, som fremgår af et høringsnotat. Samtidig har Økonomiudvalget slået fast, at borgmester Birgit S. Hansen ikke er inhabil i sagen.

Planlægningen muliggør en udvidelse af værftet med nye anlæg i form af etablering af en ny overdækket tørdok i Vestre Bassin. Samtidig fjernes eksisterende mulighed for at overdække den eksisterende tørdok ved Nordkajen.

Byrådet skal også tage stilling til Plan- og Miljøudvalgets godkendelse og Økonomiudvalget anbefaling af forslag til spildevandsplantillæg vedr. direkte afløbsforbindelse for industrispildevand fra Danish Crowns slagteri i Sæby til Sæby renseanlæg.

En direkte afløbsforbindelse til industrispildevandet fra Danish Crown til Sæby Renseanlæg uden opblanding med det øvrige husspildevand åbner for en bedre og mere effektiv behandling af industrispildevandet på renseanlægget med mulighed for opsamling og udnyttelse af spildevandets organiske stoffer f.eks. til biogasproduktion.

Regnvandsoplande

Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Spildevand A/S har i samarbejde udarbejdet et forslag til spildevandsplantillæg om nye regnvands-oplande og tilhørende udløb som følge af udvidelsen af Sæby Havn.

I forbindelse med planlægningen af havneudbygningen var det forventningen, at der ved udbygningen af havnen alene skulle være overfladevandsafledning fra to regnvands-oplande.

Ved den endelige udformning af udbygningen blev det vurderet mere hensigtsmæssigt at inddele havnearealerne i flere mindre regnvands-oplande samt at tilføje 5 nye små kloak-oplande med tilhørende udløb i den nordlige del af havneudvidelsen.

Ændring og opdeling af udledningspunkterne indebærer ingen væsentlige ændringer i de udledte vandmængder til Kattegat.

Salg af areal til regnvandsbassin

I forbindelse med byggemodning af området Flade Bakker i Frederikshavn skal Frederikshavn Spildevand etablere et regnvandsbassin på en del af arealet.

Frederikshavn Spildevand har brug for at købe et areal på 5.200 m2 til etablering af regnvandsbassinet. I Miljøbeskyttelseslovens er der hjemmel til, at kommunen lovligt må sælge arealet til Frederikshavn Spildevand uden offentligt udbud.

I henhold til praksis værdiansættes arealer, der skal anvendes til regnvandsbassin, til 0 kr. Arealet overdrages på den baggrund til Frederikshavn Spildevand til 0 kr. Alle omkostninger, som er forbundet med handlen, herunder tinglysning og udstykning, afholdes af Frederikshavn Spildevand. Sagen har forud fået en anbefaling fra Økonomiudvalgets side.

Kommunen har fået en henvendelse om køb af erhvervsjord ved Koldenåvej. For at sikre, at der er erhvervsjord til salg, anbefales det, at en del af området ved Koldenåvej sættes til salg. Der er tale om et areal, der ikke hidtil har været aktiveret til salg. Det foreslås, at der arbejdes med arealet vest for den allerede etablerede vej Hermelinvej, idet det formentlig vil være forholdsvis nemt at byggemodne dette areal på ca. 46.000 m2.

Byrådet skal tage stilling til en fastsættelse af priser for boliggrunde og erhvervsjord 2023. Center for Teknik og Miljø indstiller forud for byrådsmødet, at salgsprisen for erhvervsjord og boliggrunde i 2023 fastholdes på samme prisniveau som i 2022.

Byrådet skal også se på øget bloktilskud i 2022 i forbindelse med fremrykket varmeplanlægning, ligesom dagsordenen rummer et punkt om plan for kommunens beredskab og fortsatte drift.

Endelig skal Byrådet evaluere en whistleblowerordning, som nu har eksisteret i et år, uden at er indkommet indberetninger til ordningen, samt godkende et forslag til ændring af Ældrerådets vedtægt. Punktet omhandler sproglige og redaktionelle ændringer i dokumentet samt ændringer i nogle vedtægtspunkter.

Tekst: Per Rye

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Sidste byrådsmøde i 2022' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2023 FrederikshavnsAvis.dk - lokale nyheder fra Frederikshavn

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger